Wednesday, 28 March 2012

KERJA KURSUS SPM PENDIDIKAN MORAL KERTAS 1225/2

Aktiviti 1 - Tugasan Harian

Calon dikehendaki membuat tugasan seperti menulis karangan, menulis laporan hasil kerja amal, mendapatkan maklumat dari pusat sumber, membuat rencana tentang kegiatan sosial masyarakat dan lain-lain berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral.


Pertimbangan yang perlu diambil kira :


(a) Guru perlu merancang 8 – 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Moral.
(b) Tugasan yang diberikan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa.
(c) Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan, kesedaran dan kefahaman tentang nilai,pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral.
(d) Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan pada bila-bila masa.
(e) Setiap tugasan mestilah lebih kurang 250 patah perkataan dan ditulis pada kertas A4.
(f) Calon hendaklah mendokumentasikan sekurang-kurangnya 8 hasil tugasan harian yang terbaik dan dijadikan folio.

Aktiviti 2 - Kerja Amal

Calon dikehendaki melibatkan diri dalam empat kerja amal yang berkaitan dengan tiga
bidang pembelajaran Pendidikan Moral iaitu :

BIDANG :

Perkembangan Diri
1 aktiviti

Kekeluargaan
1 aktiviti

Alam sekitar
2 aktiviti - *1 aktiviti semasa Tingkatan 4 dan 1 lagi semasa Tingkatan 5


Calon dikehendaki melampirkan bahan seperti sijil penghargaan, surat akuan, gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti penglibatan kerja amal yang telah dilakukan.


* Pelajar tidak dibenarkan menandatangani surat akuan sendiri bagi pihak ibu bapa atau guru.
Tindakan akan diambil terhadap pelajar yang meniru tandatangan guru.


Antara kerja amal yang boleh dijalankan ialah :

(i) bergotong royong membersihkan kawasan rumah/sekolah
(ii) mengindahkan atau mencantikkan kawasan perumahan/sekolah
(iii) membimbing pelajar lain terutama yang lemah dalam pelajaran atau permainan
(iv) menyediakan kemudahan sekolah seperti papan tanda dan peti surat
(v) membaikpulih perabot sekolah
(vi) membersihkan taman rekreasi
(vii) mengumpul bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan
(viii) membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim
(ix) membantu ibu bapa
(x) melakukan kerja-kerja amal lain yang memberi kebaikan kepada masyarakat

NILAI-NILAI MORAL
Bil
Nilai
Penerangan/Definisi

1
Kepercayaan kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara.

2
Amanah
Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

3
Harga Diri
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

4
Bertanggungjawab
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

5
Hemah Tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

6
Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

7
Berdikari
Kebolehan dan kesanggupan  melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

8
Kerajinan
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan ,kecekalan,kegigihan,dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

9
Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta
berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

10
Keadilan
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

11
Rasional
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.12
Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sana ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

13
Kasih Sayang terhadap keluarga
Perasaan cinta,kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

14
Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia

15
Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Menerima,menghormati,mengamalkan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga

16
Tanggungjawab terhadap keluarga
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga  untuk melahirkan keluarga
Bahagia, meningkatkan imej dan  menjaga maruah keluarga

17
Menyayangi dan menghargai Alam Sekitar
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara    alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

18
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara

19
Kemapanan Alam Sekitar
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

20
Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan  berusaha menyelesaikannya

21
Cinta akan Negara
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

22
Taat Setia kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan Negara
23
Sanggup berkorban untuk Negara
Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu  sebagai tanda berbakti untuk negara


24
Melindungi Hak kanak-kanak
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan meraka yang sempurna

25
Menghormati Hak Wanita
Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga,masyarakat dan negara

26
Melindungi hak pekerja
Menghormati,menghargai dan mengiktiraf  perkhidmatan jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara

27
Menghormati hak golongan kurang berupaya

Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan

28
Melindungi hak pengguna
Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.

29
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

30
Kebebasan bersuara
Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

31
Kebebasan beragama
Kebebasan setiap individu menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia

32
Penglibatan diri dalam pembangunan Negara
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan perlembagaan Malaysia.

33
Sikap keterbukaan
Bersedia memberi dan menerima pandangan,pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

34
Hidup bersama secara aman
Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa dan budaya.


35
Saling membantu dan bekerjasama
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti dan Negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

36
Saling menghormati antara negara
Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.PERINGATAN
Pelajar digalakkan untuk menghafal kata-kata kunci untuk setiap nilai. Pelajar mesti menghafal sekurang-kurangnya dua kata kunci. Apabila pelajar diminta untuk menerangkan/menghuraikan/menjelaskan nilai, pelajar cuma perlu menjelaskan kata-kata kunci sahaja. Jangan tulis kesemua definisi nilai berkenaan. Semoga kata-kata kunci di atas yang berwarna biru membantu anda untuk mencapai keputusan cemerlang dalam SPM.  

HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1.pdf download - 2shared

TINGKATAN 2.pdf download - 2shared

TINGKATAN 3.pdf download - 2shared

TINGKATAN 4.pdf download - 2shared

TINGKATAN 5.pdf download - 2shared

PANITIA PENDIDIKAN MORAL 2012

PENGETUA 
EN. OTHMAN BIN SAGAP

GPK PENTADBIRAN
 EN. ABD GHANI BIN AHMAD

GKMP KEMANUSIAAN 
PN. HJH PUSPA BT ADAM

KETUA PANITIA 
CIK SUHAILA BINTI OTHMAN

SETIAUSAHA
 PN. MARINA TAN BIN ROSS TAN

AJK :
EN. MOHD ZAHARI BIN ARIFFIN
PN. WEE HUI HUI
CIK PANG THENG THENG
PN. ONG YAN